Einde van de arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren eindigen. In ieder geval eindigt de arbeidsovereenkomst beeindiging-arbeidsovereenkomstdoor het overlijden van de werknemer. Ook eindigt de arbeidsovereenkomst wanneer partijen dit overeenkomen. Er is dan sprake van een beëindigingsovereenkomst.

Soms kan een arbeidsovereenkomst worden opgezegd, dat wil zeggen dat de werkgever of de werknemer de arbeidsovereenkomst eenzijdig beëindigt. De wet kent een aantal ontslagverboden. Dat zijn omstandigheden waaronder niet mag worden opgezegd. Zo mag de werkgever de arbeidsovereenkomst niet opzeggen tijdens de eerste twee jaar dat de werknemer ziek is.

Enkele situaties van opzegging arbeidsovereenkomst zijn:

  • opzegging wegens een dringende reden (‘ontslag op staande voet’);

Hier gaat het om dat de werknemer op staande voet wordt ontslagen. De werkgever moet hiervoor wel een goede reden voor hebben. Die reden kan bijvoorbeeld zijn dat de werknemer steelt, fraudeert of weigert te werken zonder een goede reden.

  • opzegging tijdens de proeftijd;

Tijdens de proeftijd kunnen zowel de werkgever als de werknemer eenzijdig, zonder rede, de arbeidsovereenkomst met directe ingang beëindigen.

  • opzegging ten gevolge van faillissement van de werkgever.

Een arbeidsovereenkomst die voor een bepaalde tijd is aangegaan, eindigt van rechtswege na het verstrijken van die bepaalde tijd. ‘Van rechtswege’ wil zeggen dat geen extra of bijzondere handeling nodig is, het gaat als het ware automatisch. Bij reglement of collectieve arbeidsovereenkomst kan overeengekomen zijn dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd toch niet van rechtswege eindigt, en dat opzegging nodig is.